Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada na powyższe jednostki obowiązek organizacji w danej placówce wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Powyższe wsparcie dotyczy głównie podopiecznych placówek i ich rodzin, których codzienne funkcjonowanie wymaga sprostania trudnościom związanym w szczególności z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą,  niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbaniami środowiskowymi, zaburzeniami komunikacji językowej, sytuacją kryzysową lub trudnościami adaptacyjnymi.

W tym miejscu nie należy zapomnieć o dzieciach i młodzieży szczególnie uzdolnionej, której również należy zapewnić pomoc w rozwijaniu osobistego potencjału.

Jako osoba pracująca na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin oferuję kompleksowe działania w obrębie diagnozy oraz opracowania i wdrażania indywidualnych planów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

        Dodatkowym obszarem propozycji przeznaczonej dla jednostek oświatowych są konsultacje i poradnictwo psychologiczne związane z problematyką seksuologiczną dzieci i młodzieży. Istotą powyższego obszaru oddziaływań jest uświadomienie w dialogu z odbiorcą konsekwencji i znaczenia, jakie dla teraźniejszości i przyszłości ma fakt posiadania płci. Przyznając wiodącą rolę wychowawczą rolę w powyższym obszarze rodzicom moja oferta skierowana jest równie ż do nauczycieli i pedagogów posiadających bezpośredni  kontakt z dziećmi i młodzieżą.