Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada na powyższe jednostki obowiązek organizacji w danej placówce wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Powyższe wsparcie dotyczy głównie podopiecznych placówek i ich rodzin, których codzienne funkcjonowanie wymaga sprostania trudnościom związanym w szczególności z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą,  niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbaniami środowiskowymi, zaburzeniami komunikacji językowej, sytuacją kryzysową lub trudnościami adaptacyjnymi...

Więcej...