Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe działania poparte dokładną  diagnozą, a mające na celu kompensację funkcji odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój dziecka.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
– rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy, usprawniania widzenia i słuchu, orientacji i koordynacji wzrokowo-przestrzennej, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
– pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, odczytywania jego zachowań i ich właściwej interpretacji oraz prawidłowej na nie reakcji, instruktażu i poradnictwa w zakresie działalności rewalidacyjnej, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i inne przedmioty.

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z psychologiczną oceną aktualnego poziomu rozwoju obejmuje dzieci od urodzenia do 1o roku życia.

Cena za diagnozę psychologiczną i pedagogiczną oraz opracowanie planu działań wspomagających (2 – 3 spotkania, 50 min): 300 zł

Wczesne wspomaganie ( 1 spotkanie, 50 min): 90 zł